Algemene voorwaarden

U vind hier de algemene voorwaarden van VDMi. VDMi: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, handelend onder de naam ‘VDMi’, ‘VDMi Intelligence & Projects BV’, dan wel ‘VDMi Infrastructure & Services BV’

De Algemene Voorwaarden van VDMi

ALGEMENE VOORWAARDEN VDMi

ARTIKEL 1. | DEFINITIES  

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of  strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.  
1. VDMi: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, handelend onder de naam ‘VDMi’, ‘VDMi Intelligence & Projects BV’, dan wel ‘VDMi Infrastructure & Services BV’, gevestigd aan Schiekade 133B, 3033BL te Rotterdam. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie VDMi een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 3. Consument: de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 4. Overeenkomst: iedere tussen VDMi en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee VDMi zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten, het verrichten van werkzaamheden en/of de uitlening van personeel. 
5. Werkzaamheden/ diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens VDMi uit te voeren werkzaamheden of te verlenen diensten, zoals, maar niet beperkt tot, ontwerpwerkzaamheden, beheer en onderhoud van websites en applicaties, ontwikkeling, beheer en onderhoud van overige software, hosting en domeinnaamregistratie. Als werkzaamheden c.q. diensten in de zin van deze algemene voorwaarden worden niet aangemerkt werkzaamheden en diensten die worden uitgevoerd door personen die in het kader van een daartoe strekkende overeenkomst aan de opdrachtgever worden uitgeleend. 
6. Ontwerpen/programmatuur: alle in het kader van de werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever te vervaardigen en op te leveren websites, applicaties en/of andere software. 
7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie. 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN  
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VDMi en iedere tot stand gekomen overeenkomst. 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. 
3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST  
1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van VDMi vrijblijvend. 
2. Aanbiedingen van VDMi gelden niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat VDMi gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de opdrachtgever ter hand te stellen. 
3. Aan een aanbod van VDMi dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. De opdrachtgever kan eveneens geen rechten ontlenen aan een aanbod van VDMi dat een kennelijke fout of vergissing bevat. 
4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van VDMi, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VDMi anders aangeeft. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht VDMi niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
6. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | TERMIJNEN EN DERDEN  
1. VDMi spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en/of opleveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door VDMi vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van VDMi treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever VDMi schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij VDMi een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 
2. Overeengekomen termijnen vangen niet eerder aan dan nadat VDMi alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen. 
3. VDMi is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De keuze van bepaalde derden komt uitsluitend toe aan VDMi. VDMi is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. 
4. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in het vorige lid. Derhalve kunnen deze derden, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan VDMi, jegens de opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden. 
5. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op overeenkomsten van toepassing.

ARTIKEL 5. | INFORMATIEVERPLICHTING VAN DE OPDRACHTGEVER  
De opdrachtgever is gehouden alle gegevens waarvan VDMi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever  redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VDMi te  verstrekken. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VDMi worden verstrekt, is  VDMi gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten  aan de opdrachtgever in rekening te brengen.  

ARTIKEL 6. | UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN  
1. VDMi zal overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Voor zover de aard en/of strekking van de verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt VDMi zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. 
2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan VDMi de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
3. Indien in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever, of een andere door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de door VDMi tewerkgestelde personen kosteloos gebruik kunnen maken van de op die locatie redelijkheid gewenste faciliteiten. 

ARTIKEL 7. | ONTWERPOPDRACHTEN  
1. In het aanbod of in conceptontwerpen vermelde eigenschappen van te ontwerpen programmatuur kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt opgeleverd. Als ondergeschikte punten worden onder meer aangemerkt, alle geringe afwijkingen in eigenschappen, waaronder kleuren, maten en hoeveelheden welke de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te dulden. De aanwezigheid van dergelijke afwijkingen biedt voor de opdrachtgever geen grond zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen. 
2. Geleverde eindontwerpen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden indien zij zijn vervaardigd conform de door de opdrachtgever geaccordeerde conceptontwerpen of bij gebreke van conceptontwerpen, de door de opdrachtgever verstrekte opdrachtspecificaties. 

RECLAMES EN GARANTIE  
3. VDMi staat ervoor in dat opgeleverde ontwerpen aan de overeenkomst beantwoorden. Ontwerpen worden als opgeleverd beschouwd op het moment dat VDMi een daartoe strekkende mededeling aan de opdrachtgever heeft gedaan, de opdrachtgever het ontwerp in gebruik heeft genomen, dan wel voor partijen redelijkerwijs kenbaar is dat het ontwerp als opgeleverd moet worden beschouwd. 
4. Gedurende één maand na oplevering van het ontwerp garandeert VDMi dat de programmatuur vrij is van bugs. Als bugs worden uitsluitend aangemerkt programmeerfouten waardoor de opgeleverde website, applicatie of andere software niet naar behoren werkt. Vloeit uit de overeenkomst voort dat alvorens het eindontwerp op te leveren, een conceptontwerp wordt opgeleverd, dan vangt de termijn als bedoeld in de eerste zin van dit lid pas aan bij oplevering van het eindontwerp.
5. In geval de opdrachtgever van oordeel is dat het ontwerp ten tijde van de oplevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan wel in verband met een bug aanspraak op garantie bestaat, dient hij daarvan binnen zeven dagen na oplevering c.q. nadat de bug hem ter kennis is gekomen, althans redelijkerwijs ter kennis had kunnen komen, schriftelijk en gemotiveerd mededeling te doen aan VDMi. Indien VDMi een reclame gegrond acht, zal VDMi de gebreken in overleg met opdrachtgever trachten te verhelpen. Wanneer aan VDMi binnen de termijn als bedoeld in de eerste zin geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het opgeleverde, is geen grond voor reclame. 
6. Reclames schorten de verplichtingen van de opdrachtgever nimmer op. 
7. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt de garantie in elk geval indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan VDMi kan worden toegerekend. 

ARTIKEL 8.| WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK  
1. Indien tijdens de uitvoering van overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang en/of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. VDMi zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. 
2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. VDMi zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. 
3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is VDMi gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verder) uitvoering aan de overeenkomst gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van VDMi op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden. 
4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij VDMi de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. VDMi zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen. 
5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan VDMi een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 
6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd. 

ARTIKEL 9. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST  
1. De overeenkomst kan na totstandkoming daarvan niet tussentijds door de opdrachtgever worden geannuleerd. Indien de opdrachtgever desondanks tot tussentijdse annulering van de overeenkomst overgaat, is hij jegens VDMi gehouden tot vergoeding van winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voor VDMi voortvloeiende schade. Indien de omstandigheden van het geval daartoe naar het oordeel van VDMi aanleiding geven, kan VDMi bepalen dat de opdrachtgever als gevolg van een annulering slechts gehouden is tot vergoeding van alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte en nog te maken onkosten, waaronder het honorarium van VDMi naar evenredigheid van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst. 
2. In geval de overeenkomst betreft een opdracht in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek (opdrachtovereenkomst) die is aangegaan met een consument, dan is tussentijdse annulering door de consument mogelijk en vindt met uitsluiting van het overige van lid 1, slechts de laatste zin van lid 1 toepassing. 

ARTIKEL 10. | DUUROVEREENKOMSTEN  
1. Dit artikel is, onverminderd het bepaalde in het overige van de algemene voorwaarden, van toepassing op overeenkomsten waarbij partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd jegens elkaar hebben verbonden tot het verrichten van voortdurende, opeenvolgende of telkens terugkerende prestaties, zoals, maar niet beperkt tot, Service Level Agreements, hosting en domeinnaamregistratie. Dit artikel is niet van toepassing op de overeenkomst als bedoeld in artikel 11.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een duurovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd, te weten de  bepaalde tijd die uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. 
3. Na verloop van de overeengekomen duur worden duurovereenkomsten steeds stilzwijgend verlengd voor de duur welke gelijk  is aan de oorspronkelijk overeengekomen duur, tenzij de overeenkomst conform lid 4 tijdig wordt opgezegd. In afwijking van  de eerste zin van dit lid wordt een duurovereenkomst met een consument aangegaan, uitsluitend voor onbepaalde tijd  stilzwijgend verlengd. 
4. Een duurovereenkomst eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand, tenzij de duurovereenkomst is aangegaan met een consument, in welk  geval opzegging tegen elke dag van de maand kan geschieden. 
5. Indien de schriftelijke opzegverklaring van de opdrachtgever niet tijdig wordt ontvangen, eindigt de overeenkomst op de  eerstvolgende, mogelijke einddatum. 
6. Indien de opdrachtgever na herhaaldelijk verzoek geen gevolg geeft aan zijn betalingsverplichting, is VDMi gerechtigd de  duurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden, onverminderd zijn recht nakoming van de  overeenkomst te vorderen. In geval van opschorting wordt de uitvoering van de overeenkomst pas hervat indien de volledig  verschuldigde betaling is voldaan. De opschorting van de dienstverlening van VDMi wordt pas opgeheven nadat de  opdrachtgever binnen een door VDMi gestelde termijn zijn verplichtingen alsnog nakomt. 
7. VDMi is na verloop van de overeengekomen duur steeds gerechtigd de overeengekomen prijs ter zake een duurovereenkomst  te wijzigen. VDMizal de opdrachtgever van een prijsverhoging, uiterlijk twee maanden voordat de prijsverhoging kracht wordt,  in kennis stellen. 

ARTIKEL 11. | UITLENING VAN PERSONEEL 
1. De uitleenkracht is tijdens het uitlenen feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor  het geven van instructies en de begeleiding van de uitleenkracht. De opdrachtgever dient de uitleenkracht op gelijke wijze te behandelen als zijn eigen personeel.  
2. De uitleenkracht declareert zijn uren schriftelijk bij VDMi. De opdrachtgever dient dit geschrift mede te ondertekenen.  3. VDMi stemt de duur van de uitlening zoveel mogelijk af met de opdrachtgever. In geval uitlening geschiedt voor onbepaalde  tijd, dan geldt een opzegtermijn. Opzegging geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van vijf werkdagen, tenzij  uitdrukkelijk anders is overeengekomen. VDMi behoudt zich het recht voor om de uitleenkracht te vervangen.  4. De leiding en het toezicht over het werk van de uitleenkracht en de werkomstandigheden rust bij de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk door de uitleenkracht en voor de veiligheid op de werkplek.  In de zin van de Arbowet wordt de opdrachtgever aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is in het verlengde van deze  verantwoordelijkheden ook aansprakelijk als zich schade voordoet. De opdrachtgever vrijwaart VDMi daarvoor. VDMi is voorts  nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van de uitleenkracht in de uitvoering van de werkzaamheden  voor de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart VDMi ter zake van al zijn aanspraken en aanspraken van derden. 5. De opdrachtgever is, behoudens voorafgaande schriftelijke instemming van VDMi, tot een jaar na beëindiging van de  arbeidsovereenkomst tussen de uitleenkracht en VDMi niet gerechtigd de uitleenkracht zelf in dienst te nemen dan wel de  uitleenkracht daarvoor te (doen) benaderen. In geval de opdrachtgever een inbreuk maakt op het bepaalde in de vorige zin, is  hij een direct opeisbare boete van €25.000,- aan VDMi verschuldigd.  
6. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitleenkracht te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert VDMi over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring aan VDMi. VDMi is niet  aansprakelijk voor boetes, dwangsommen of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die  geheimhoudingsplicht door de uitleenkracht.  

ARTIKEL 12. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND 
1. De consument verklaart bij het aangaan van een overeenkomst die op de website van VDMi wordt gesloten uitdrukkelijk dat  de nakoming van de overeenkomst op zijn verzoek plaatsvindt. Voor het geval de diensten worden opgeleverd binnen 14  dagen na totstandkoming van deze overeenkomst, verklaart de consument voorts dat hij afstand doet van zijn recht van  ontbinding zodra VDMi de overeenkomst op afstand is nagekomen. 
2. VDMi verstrekt de consument na totstandkoming van de overeenkomst een bevestiging daarvan, inclusief de bevestiging van  het uitdrukkelijke voorafgaande verzoek en de verklaring van de consument als bedoeld in lid 1. 
3. Zolang de overeenkomst als bedoeld in lid 1 nog niet is nagekomen, is de consument gerechtigd die overeenkomst binnen 14  dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen te ontbinden. In dat geval is de consument VDMi een bedrag  verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door VDMi is nagekomen op het moment van uitoefening  van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de  consument aan VDMi moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als 
de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de  overeenkomst op afstand dat is uitgevoerd. 
4. De consument kan zijn recht van ontbinding uitoefenen door gebruikmaking van de het modelformulier voor herroepping  welke door VDMi op zijn website beschikbaar is gesteld. 

ARTIKEL 13. | OVERMACHT 
1. VDMi is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe  gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer  geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.  
2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, dan wel langer dan drie maanden  duurt of zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 3. Indien VDMi bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts  gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare  gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. 4. Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van  de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. 

ARTIKEL 14. | OPSCHORTING EN ONTBINDING 
1. VDMi is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de  overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de  overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst VDMi ter kennis gekomen  omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.  
2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de  opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is VDMi gerechtigd de overeenkomst met  onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld. 
3. Voorts is VDMi gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien  aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van  hem kan worden gevergd. 
4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door VDMi op grond van  dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. 
5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die VDMi ten gevolg van de opschorting  of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.  
6. Indien VDMi de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 15. | PRIJZEN EN BETALINGEN 
1. Alle door VDMi vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst verhogingen voordoen in btw-tarieven of andere heffingen van  overheidswege, is VDMi gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. 
3. VDMi is voorts gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst  openbaren aan de opdrachtgever door te berekenen. In afwijking van de vorige zin, is de consument gerechtigd de  overeenkomst op grond van de hier bedoelde prijsverhoging te ontbinden in geval de doorberekening daarvan plaatsvindt  binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en VDMi niet alsnog uitdrukkelijk heeft verklaard de  overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen condities te willen nakomen. 
4. VDMi is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt  voldaan. VDMi is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de gevorderde  vooruitbetaling door VDMi is ontvangen. 
5. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe voorgeschreven wijze. In geval van overboeking dienen betalingen te  geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn. 
6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het  verzuim intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een  gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, wordt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente bedoelt in geval de opdrachtgever handelt in hoedanigheid van consument. 
7. Reclames ten aanzien van factuurbedragen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever nimmer op. 8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen op de opdrachtgever  onmiddellijk opeisbaar. 
9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de opdrachtgever  verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening. 
10. VDMi is bevoegd zijn schulden bij de opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan VDMi gelieerde ondernemingen  op de opdrachtgever. Daarnaast is VDMi bevoegd zijn vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met schulden van aan  VDMi gelieerde ondernemingen aan de opdrachtgever. Voorts is VDMi bevoegd zijn schulden aan de opdrachtgever te  verrekenen met vorderingen op aan de opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen worden de  ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c  BW verstaan. 

ARTIKEL 16. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 
1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van VDMi, is hij nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing,  verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens. VDMi is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken  van derden op de door VDMi opgeleverde programmatuur en e-mailaccount(s) van de opdrachtgever, al dan niet als gevolg  van onvoldoende beveiliging daarvan. 
2. VDMi is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de  dienstverlening van VDMi afhankelijk is. 
3. VDMi is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor schade als gevolg van  programmeerfouten van opgeleverde programmatuur. Voorts is VDMi niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke  componenten die schade aanrichten aan de hard- of software van de opdrachtgever of derden.  
4. VDMi bemiddelt slechts bij de registratie van een domeinnaam en zal de aanvraag van de betreffende domeinnaam deponeren  bij de daarvoor verantwoordelijke instantie. VDMi is niet aansprakelijk voor een door deze instantie niet-geaccepteerde  aanvraag. De termijn waarbinnen de aangevraagde domeinnaam actief zal zijn, is afhankelijk van derde partijen. De door VDMi vermelde termijnen ter zake zijn slechts indicatief. De opdrachtgever kan hieraan nimmer rechten ontlenen. 
5. De domeinnaamregistratie vindt plaats op naam van de opdrachtgever. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor  het gebruik van het domein en de domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart VDMi van iedere aanspraak van derden in verband  met de registratie en het gebruik van deze domeinnaam. 
6. VDMi spant zich naar alle redelijkheid in de opgeleverde programmatuur en zijn systemen te beveiligen tegen enige vorm van  onrechtmatig gebruik door derden. VDMi is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten  van de opdrachtgever door derden. 
7. Voor zover VDMi in het kader van de overeenkomst afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden,  waarop VDMi weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan VDMi op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor  welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met VDMi of het verbreken daarvan, ongeacht of deze schade ontstaat  of zichtbaar wordt gedurende de relatie met VDMi. 
8. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is VDMi slechts aansprakelijk voor vervangende  schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van VDMi voor enige andere vorm van schade is uitgesloten,  daaronder begrepen vergoeding van indirecte en gevolgschade, waaronder schade wegens geleden verlies, gederfde omzet of  winst en bedrijfstagnatie. 
9. De opdrachtgever dient VDMi terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens voor  zover dit in het kader van de overeenkomst redelijkerwijs geboden is. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstbedoelde  volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte en door VDMi geleden schade. 
10. VDMi is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan opgeleverde  programmatuur in een kennelijke poging om deze te onderhouden. 
11. VDMi draagt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik door de opdrachtgever  of derden van de door VDMi opgeleverde ontwerpen. 
12. De opdrachtgever draagt de schade die veroorzaakt is door: 
▪ een onjuistheid in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens; 
▪ iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet, de  overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeien; 
▪ een andere omstandigheid die niet aan VDMi kan worden toegerekend. 
13.Nimmer zal de aansprakelijkheid van VDMi meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder  de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van VDMi daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen  risico van VDMi dat krachtens die verzekering toepassing vindt. 
14.Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle  rechtsvorderingen en verweren jegens VDMi, één jaar.
15. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van VDMi, zal de opdrachtgever VDMi vrijwaren van alle  aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband  houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens VDMi, alsmede het gebruik van de door of namens VDMi geleverde ontwerpen. 

ARTIKEL 17. | GEHEIMHOUDING 
1. VDMi zal, behoudens het bepaalde in lid 3, geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder  dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele andere vertrouwelijke informatie die ten behoeve  van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan VDMi. 
2. VDMi behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden  te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 3. De door de opdrachtgever verstrekte gegevens kunnen aan derden worden verstrekt indien en voor zover dit in het kader van  de uitvoering van de overeenkomsten nodig is. De derden aan wie de gegevens worden verstrekt, zullen deze gegevens  vertrouwelijk behandelen. Van de opdrachtgever ontvangen gegevens zullen onder geen beding worden verkocht.  4. De door VDMi van de opdrachtgever ontvangen en te bewaren digitale gegevens worden opgeslagen door middel van een  daartoe beveiligde webomgeving. Alle bestanden worden zorgvuldig, bewaard, opgeslagen en verwerkt. 

ARTIKEL 18. | INTELLECTUELE EIGENDOM 
1. VDMi, dan wel zijn licentiegevers behouden zich het industriële en intellectuele eigendom voor op alle door hen vervaardigde  en/of geleverde ontwerpen, in welke vorm dan ook. Het is de opdrachtgever verboden de ontwerpen of onderdelen daarvan  te (doen) verveelvoudigen, te reproduceren of te gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet. 
2. Het eigendom van door VDMi verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij VDMi rusten, tenzij  uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In het laatste geval kan VDMi hiervoor een vergoeding bedingen. Bij  gebleken schending van het genoemde eigendom, is VDMi gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen, doch redelijke  vergoeding in rekening te brengen. 

ARTIKEL 19. | POLICIES VAN DERDEN 
Binnen de dienstverlening van VDMi wordt mogelijk gebruik gemaakt van diensten van derden. Dientengevolge kunnen tevens  algemene voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing zijn. VDMi is niet  verantwoordelijk voor de voorwaarden en het beleid van deze derden, alsmede de wijzigingen daarvan. De opdrachtgever kan  ter zake geen enkele aanspraak jegens VDMi geldig maken. 

ARTIKEL 20. | WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN 
1. VDMi behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na  schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene  voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene  voorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden, indien deze  ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging, één en ander tenzij VDMi alsnog aangeeft de overeenkomst onder  de oorspronkelijk overeengekomen condities te willen voortzetten. 

ARTIKEL 21. | SLOTBEPALINGEN 
1. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of plichten voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan een derde  partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VDMi. 
2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van  toepassing. 
3. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg  te beslechten.  
4. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, kunnen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, uitsluitend bij de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam-Rijnmond aanhangig  worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel, zijn ter zake de administratieve gegevens van VDMi beslissend.